Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


กิจกรรมของ อบต.นาใน
การแข่งขันกีฬาประจำปี2561การแข่งขันกีฬาประจำปี2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก อบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี๒๕๖๒ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี๒๕๖๒
แผนการจัดหาพัสดุ ผด๑,ผด๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑แผนการจัดหาพัสดุ ผด๑,ผด๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ ผด๑,ผด๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามห้วยเซกา บ้านนาหมากแงวหมู่ที่ 3 –บ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามห้วยเซกา บ้านนาหมากแงวหมู่ที่ 3 –บ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพานไม้ข้ามห้วยเซกา บ้านนาหมากแงวหมู่ที่ 3 –บ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5
ตารางปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขามหมู่ที่ ๖ จากบ้าน     นายณัฐศักดิ์ เลพล – บ้านนายบุญมี พันธุตารางปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขามหมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายณัฐศักดิ์ เลพล – บ้านนายบุญมี พันธุ
ตารางปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขามหมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายณัฐศักดิ์ เลพล – บ้านนายบุญมี พันธุ
ตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาหมากแงว หมู่ที่ ๓ ตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาหมากแงว หมู่ที่ ๓
ตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาหมากแงว หมู่ที่ ๓
ตาราง ปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน    นายทองใส นันทะรักษา – บ้านนายเซ็ง เพตาเตาราง ปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายทองใส นันทะรักษา – บ้านนายเซ็ง เพตาเ
ตาราง ปปช01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ จากบ้าน นายทองใส นันทะรักษา – บ้านนายเซ็ง
ตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาในตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
ตารางปปช 01,ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗ (ถนนขาด)  ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗ (ถนนขาด)
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ ๗ (ถนนขาด)
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างป้ายหน้าองค์การาบริหารส่วนตำบลนาใน ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างป้ายหน้าองค์การาบริหารส่วนตำบลนาใน
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างป้ายหน้าองค์การาบริหารส่วนตำบลนาใน
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาใน หมู่ที่ ๑ จากนานายสาร สุขพรรณ – นานายวันชัย สนมศรีปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาใน หมู่ที่ ๑ จากนานายสาร สุขพรรณ – นานายวันชัย สนมศรี
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาใน หมู่ที่ ๑ จากนานายสาร สุขพรรณ – นานายวันชัย สนมศรี
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร.ปร4,ปร5,ปร6 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร.
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร.
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ จากนานายอดิศักดิ์ สนมศรี – ห้วยเซกาปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ จากนานายอดิศักดิ์ สนมศรี – ห้วยเซกา
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ จากนานายอดิศักดิ์ สนมศรี – ห้วยเซกา
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาในหมู่ที่ 1 จากนานายบัวลี สนมศรี - นานางนิล รัตนะปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาในหมู่ที่ 1 จากนานายบัวลี สนมศรี - นานางนิล รัตนะ
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาในหมู่ที่ 1 จากนานายบัวลี สนมศรี - นานางนิล รัตนะ
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาผักหม หมู่ที่ ๒ สายนานางสาคร หัดระสา – ห้วยเซกาปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาผักหม หมู่ที่ ๒ สายนานางสาคร หัดระสา – ห้วยเซกา
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาผักหม หมู่ที่ ๒ สายนานางสาคร หัดระสา – ห้วยเซกา
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร     บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานายชาตรี สนมศรี – นานายสมหวัง ปู่ห้วยพระปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานายชาตรี สนมศรี – นานายสมหวัง ปู่ห้วยพระ
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานายชาตรี สนมศรี – นานายสมหวัง ปู่ห้วยพระ
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานางดวงตา วรวงค์ – นานายโสภณ ดวงมืดปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานางดวงตา วรวงค์ – นานายโสภณ ดวงมืด
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานางดวงตา วรวงค์ – นานายโสภณ ดวงมืด
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานายสมบรูณ์ ราชมณี – นานายทวี สนมศรี ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานายสมบรูณ์ ราชมณี – นานายทวี สนมศรี
ปร4,ปร5,ปร6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโชคชัย หมู่ที่ ๘ สายนานายสมบรูณ์ ราชมณี – นานายทวี สนมศรี