Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ หน้า๑๒-๖๔ ดาวน์โหลดกดที่นี้

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ประกาศ องค์การบริการส่วนตำบลนาใน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (73) ประกาศ อบต.นาใน เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด (84) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (86)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (113) คู่มือการปฏิบัติงาน (112) ประกาศภาษี 2562 (183)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว (166) ประกาศ (143) ประกาศ (154)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (173) อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (379) ผลการดำเนินงาน ประจำปี61 (194)