Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประกาศ องค์การบริการส่วนตำบลนาใน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ องค์การบริการส่วนตำบลนาใน

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่องการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์( e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่26มีนาคม2562 จ้างก่อสร้าง ลงวันที่26 มีนาคม2562 ให้ประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาดีที่สุด (ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ กรุณากดที่นี้)

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ประกาศ อบต.นาใน เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด (84) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (86) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (113)
คู่มือการปฏิบัติงาน (112) ประกาศภาษี 2562 (183) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว (166)
ประกาศ (143) ประกาศ (154) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (173)
อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (379) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (225) ผลการดำเนินงาน ประจำปี61 (194)