Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๔๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดกดที่นี้

จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ดาวน์โหลดกดที่นี้

๑.ปกแผ่นปฎิบัติการ ดาวน์โหลดกดที่นี้

๒.คำนำ      ดาวน์โหลดกดที่นี้

๓.สารบัญ  ดาวน์โหลดกดที่นี้

๔ .แผนปฏิบัติการ 60  ดาวน์โหลดกดที่นี้

๕.ตัวโครงการ ดาวน์โหลดกดที่นี้