Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ )

ตำบลนาในเป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอโพนสวรรค์ โดยมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านนาใน ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ โพนสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่ ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ )

ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 41,605 ไร่ หรือประมาณ 66.6 ตารางกิโลเมตร

1.3 ภูมิประเทศ ( แสดงภูมิประเทศของ อบต. )

ทิศเหนือ ติดกับตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดกับตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่ (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ) -

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาใน หมู่ที่ 5 บ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 2 บ้านนาผักหม หมู่ที่ 6 บ้านโนนขาม หมู่ที่ 3 บ้านนาหมากแงว หมู่ที่ 7 บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล ( แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล )

- จำนวนเทศบาล - แห่ง ( ระบุชื่อ ) - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง ( ระบุชื่อ ) 1.6 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 4572 คน แยกเป็น ชาย 2,296 คน หญิง 2,276 คน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ ( แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต. )

2.1.1 การเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 32.2 ถัง / ไร่รองลงมาคือ รับจ้างขายแรงงาน ค้าขายในด้านผลผลิตทางการเกษตร พืชทางเศรษฐกิจ คือ ข้าวนาปี พริก

2.1.2 การชลประทาน การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้ในฤดูแล้งยังใช้น้ำจากบ่อบาดาลและบ่อขุดช่วย ใช้ในการประมง

2.1.3 การปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายชนิด ได้แก่ โค สุกร ไก่พื้นเมือง เป็ด จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 850 ครัวเรือน และมีฟาร์มสุกรขนาดเล็กภายในพื้นที่อีกจำนวน 1 แห่ง

2.1.4 การอุตสาหกรรม เป็นแบบครัวเรือน เช่น เย็บผ้า ทอผ้า การรวมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร แต่ก็ประสบปัญหาคือการตลาด จึงทำให้ไม่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

2.1.5 การพาณิชย์ มีร้านขายของชำเล็กๆภายในบ้านและยังพึ่งตลาดเคลื่อนที่อยู่พอสมควร

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ธนาคาร - แห่ง -     โรงแรม - แห่ง - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 22 แห่ง - ร้านค้า 53 แห่ง

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา -

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา -

วัด / สำนักสงฆ์ 7 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง

3.3 สาธารณสุข -

โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง

- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง

- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง -

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ - แห่ง

- สถานีดับเพลิง - แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม ( แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก )

- มีการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยถนนเชื่อมหมู่บ้านและติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ โดยทางสายแผ่นดิน 2023 ท่าอุเทน – กุสุมาลย์ - ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพพอใช้ได้

- ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสลับกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในฤดูฝนการคมนาคมไปมาค่อนข้างลำบาก

- พาหนะที่ใช้ คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง รถไถนาที่มีกระบะพ่วง

4.2 การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง

- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง ระบุ………..

4.3 การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,010 ครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ , ลำห้วย 5 สาย - บึง , หนองและอื่นๆ 1 แห่ง

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 4 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 15 แห่ง

- บ่อโยก - แห่ง

- ทำนบ 3 แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต. )

ดิน โดยรวมมีสภาพที่สมบูรณ์ แต่ยังต้องพึ่งปุ๋ยอยู่บ้าง มีพื้นที่ทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณะและที่ทำกินของตนเองมีกรรมสิทธิ์ ป่าไม้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่สมบูรณ์ แต่ตำบลยังปลูกป่าทดแทนและเพิ่มเติมเกือบทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

5.2 มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 150 คน

- ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน

- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น - คน

- อาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 รุ่น 100 คน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 80 คน

6. ศักยภาพในตำบล ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) จำนวนบุคลากร จำนวน 23 คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง 3 คน ตำแหน่งในส่วนโยธา 1 คน ตำแหน่งในส่วนการศึกษา 1 คน

ตำแหน่งพนักงานจ้าง 13 คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา - คน

มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา - คน

ปริญญาตรี 8 คน

สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

(1) การรวมกลุ่มของประชาชน อำนวยกลุ่มทุกประเภท 10 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ 9 กลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม

- กลุ่มอื่น ๆ - กลุ่ม

(2) จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

- ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตมีทำเลที่เหมาะสม เพราะติดกับถนนสายทางหลวง เหมาะแก่การเป็นศูนย์ราชการประสานงานในระดับตำบลทุก ๆ เรื่อง - ที่ตั้งของตำบลเหมาะแก่การขยายตัวเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างอำเภอกับตำบลต่าง ๆ - การท่องเที่ยวตามหมู่บ้านเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่น 2. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 2.1 การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้จัดสรรงบประมาณทางด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง แบบยังชีพ เช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์สามสายเลือด ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธ์ดี และพืชสวนครัว ทั้ง 8 หมู่บ้าน และฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

2.2 การดำเนินงานด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน มองปัญหาด้านสังคม เช่นปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหายาเสพติด เป็นเป้าหมายหลัก โดยจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเรื่องปัญหาคุณภาพชีวิตด้านการสังคมสงเคราะห์ ปัญหายาเสพติดทุกปี ทำให้ตำบลนาในเป็นตำบลปลอดยาเสพติดของอำเภอโพนสวรรค์และประชาชนได้รับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เต็มจำนวนทุกคน

2.3 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ฝายน้ำล้น ระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้า ที่จำเป็นเร่งด่วนครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรได้ในระดับหนึ่ง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน จะต้องพัฒนาปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกมากกับความต้องการของราษฎร

2.4 การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

สภาพพื้นที่ของตำบลนาใน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ต้องพึ่งพาเรื่องน้ำ และมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรเป็นอย่างมาก และองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้จัดสรร งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทุกปี ก็ทำให้แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องแก้ไขปัญหาในระยะยาวอีกมาก

2.5 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้จัดสรรงบประมาณในด้านสาธารณสุขทุกปีโดยร่วมมือกับสถานีอนามัยตำบลนาใน และหน่วยงานอื่น ทั้งรณรงค์ป้องกันควบคุมและรักษาโรคระบาดต่าง ๆ ในเขตตำบล

2.6 การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้จัดสรรงบประมาณและดำเนินการรณรงค์และประชาคมหมู่บ้านให้ราษฎรตื่นตัวทางการเมือง และเข้าใจประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ทุกหมู่บ้าน จะเห็นได้จากการเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. แบบใหม่ มีผู้ไปใช้สิทธิมากกว่าเดิม และประชาชนสนใจการเมืองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

2.7 การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ปกครองของเด็กเป็นประจำ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาตลอดมา เป็นต้นว่า ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน กิจกรรมวันเด็ก โครงการอาหารกลางวัน และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ และประเพณีไหลเรือไฟ การฟังเทศน์หมุนเวียน การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 2.8 การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลนาในเป็นตำบลสาธิต “โครงการเมืองน่าอยู่” ของอำเภอโพนสวรรค์ โดยได้เป็นกิจกรรมด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และรักษาสภาพแวดล้อมด้านน้ำ ปลูกต้นไม้ ทุกปี และ อบต.นาในได้อบรมจัดตั้ง อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน 50 คน